Làm việc của ủy Ban tiêu Dùng Mật

Ủy Ban tiêu Dùng Mật (ĐẢNG) đã được thành lập tại NAY, năm Không nền kinh tế thành viên cũng được tham gia trong các ủy Ban hoạt động Người tiêu dùng mật nhằm tăng cường hiệu suất của thị trường bằng cách cung cấp sự bảo vệ cho người tiêu dùng từ gian lận hoặc sai lầm thực tiễn thương mại và từ sản phẩm không an toànQuyền người tiêu dùng cần kinh doanh để đổi mới và lái xe như vậy đối thủ cạnh tranh và năng suất. Theo cách này, ĐẢNG hỗ trợ khách hàng của mục tiêu bao quát đạt được cao nhất bền vững tăng trưởng kinh tế và nâng cao tiêu chuẩn của cuộc sống trong KHOẢNG và các quốc gia trên toàn thế giới. ĐẢNG là một cơ thể tìm cách để nâng cao như các chính sách của (tôi) tiến hành nghiên cứu phân tích về chủ đề của lợi ích chung, (i), trao đổi thông tin về hiện tại và những vấn đề và xu hướng (iii) phát triển nguyên tắc và bảo nguyên tắc để giải quyết vấn đề khu vực, và (iv) kiểm tra cách để tăng cường kết quả chính sách qua thực thi pháp luật hợp tác giữa các chính phủ và với các đối tác khác. Năm NAY, Sách hướng Dẫn đánh Cắp Danh tính: hướng dẫn khám phá làm thế nào, phòng chống qua nền giáo dục và nhận thức của các bên có thể ngăn chặn tính trực tuyến trộm cắp. Năm NAY, Sách hướng Dẫn cho giải Quyết Nổi lên bảo Vệ người tiêu Dùng và trao Quyền vấn Đề trong điện thoại Di động thương Mại: hướng dẫn nhằm xác định một trong những thách thức người tiêu dùng đang ngày càng phải đối mặt với một trong những ưu thương mại di động trường. Tập trung được thực hiện trên (tôi) giới hạn công bố thông tin trên các thiết bị di động (i) bảo vệ trẻ vị thành niên (iii) trái phép sử dụng điện thoại di động. Năm NAY, Sách hướng Dẫn cho bảo Vệ cho người Tiêu dùng Truyền thông dịch Vụ: một thiết lập các nguyên tắc để giúp đảm bảo rằng những thị trường đang công bằng và minh bạch cho người tiêu dùng. NAY, đề Nghị tiêu Dùng Giải quyết tranh Chấp và Khắc phục: đề Nghị cung cấp một khuôn khổ để chính phủ để tạo điều kiện trong và ngoài nước tiêu dùng giải quyết tranh chấp và khắc phục. Nó đưa ra các nguyên tắc để bảo đảm có hiệu quả tiêu dùng giải quyết tranh chấp và khắc phục chế cho người tiêu dùng hành động cả hai cá nhân và chung. Đề Nghị là một bổ sung quan trọng cho những Qua biên giới gian Lận hướng Dẫn. NAY nguyên Tắc để bảo Vệ người Tiêu dùng từ lừa Đảo và dối Trá thương Mại thực Hành Qua Biên giới ("Qua biên giới gian Lận hướng Dẫn"): thiết lập một nhất để kích hoạt NAY, quốc gia để chống lại hành vi lừa đảo thông qua gần gũi hơn, nhanh hơn, và nhiều hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa người tiêu dùng của họ bảo vệ những cơ quan hành pháp. Sự phát triển trong người tiêu dùng các công nghệ mới và đặc biệt của Internet để mua hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài đã một lý do chính phát triển các nguyên Tắc.

Năm NAY, hướng Dẫn cho bảo Vệ người tiêu Dùng trong Bối cảnh của điện Tử thương Mại ("E-thương mại hướng Dẫn"): giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng chỉ là bảo vệ khi mua sắm như trực tuyến khi mua từ địa phương cửa hàng hoặc đặt hàng từ một cửa hàng.

Hướng Dẫn đặt ra các đặc tính của hiệu quả bảo vệ cho trực tuyến kinh doanh với người tiêu dùng giao dịch. E-thương mại nguyên Tắc: báo Cáo về người Tiêu dùng trong Trường trực tuyến: Nguyên Tắc Ba Năm Sau Đó. Qua biên giới gian Lận nguyên Tắc: báo Cáo về việc thực hiện NAY, hướng Dẫn cho bảo Vệ người Tiêu dùng từ lừa Đảo và dối Trá thương Mại thực Hành Qua Biên giới. Viễn thông và Internet: báo Cáo thương mại Di động, phạm vi Giấy trên trực Tuyến Trộm cắp, báo Cáo về Nâng cao thủ cạnh Tranh trong Viễn thông: bảo Vệ cho người Tiêu dùng. Thực Hành tốt cho người tiêu Dùng Mật: báo Cáo về hiệu Quả thực Thi Chế độ báo Cáo trên NAY, thành Viên Quốc gia' tiếp Cận Với người tiêu Dùng hợp Đồng báo Cáo về người tiêu Dùng chiến Dịch thông Tin Liên quan đến Lừa đảo.

Sao chép kiểm soát và Kỹ thuật số Quyền Quản lý: báo Cáo về công Bố vấn Đề liên quan đến việc sử dụng bản Sao kiểm Soát và Kỹ thuật số Quyền Quản lý công Nghệ.

Giải quyết tranh Chấp và Khắc phục: Pháp luật Quy định Liên quan đến kinh Doanh với người tiêu Dùng Giải quyết tranh Chấp liên Quan đến Chính và bảo Vệ người tiêu Dùng báo Cáo về người tiêu Dùng Giải quyết tranh Chấp và Khắc phục trong Toàn cầu Thị trường cung cấp cho nền và tóm tắt nguồn thu nhập hội tiêu Dùng Giải quyết tranh Chấp và Khắc phục trong Trường Toàn cầu được tổ chức ở Washington. Thanh toán Thẻ bảo Vệ: báo Cáo về bảo Vệ người tiêu Dùng để thanh Toán chủ Thẻ, mà bao gồm một giáo dục người tiêu dùng mảnh: Sử dụng Thẻ thanh Toán trực Tuyến: Hỏi cho thanh Toán chủ Thẻ. Người tiêu dùng kinh tế: tiếp cận cổ Điển để tiêu dùng kinh tế duy trì rằng, với đầy đủ thông tin, người tiêu dùng, sẽ làm cho hợp lý lựa chọn đối với những hóa và dịch vụ mà họ có được trên thị trường. Trong những năm gần đây, tăng thêm sự chú ý đã được trả tiền để hành vi kinh tế, mà xem xét cách nhận thức và cảm xúc thành kiến có thể ảnh hưởng đến những sự lựa chọn mà người tiêu dùng. Ủy Ban tổ chức hai bàn tròn trong năm và để xem xét sự phát triển trong kinh tế nghiên cứu trong khu vực này, và bây giờ là khám phá những tác động cho chính sách công. Tóm tắt báo cáo của các bàn tròn có sẵn trên ĐẢNG của trang web Người tiêu dùng giáo dục: lợi thế của cơ hội cho người tiêu dùng trong ngày càng phức tạp thị trường yêu cầu tiêu có kiến thức trong lĩnh vực khác. Dự án này là một cách kiểm tra vai trò của chính quyền và các đối tác khác có tham gia trong việc giáo dục, với một cái nhìn về phía xác định hiệu quả các chính sách và chương trình. Một bản báo cáo cuối cùng và thực hành tốt nhất là dự kiến sự kết thúc. Diện giữa người tiêu dùng và cạnh tranh chính sách: Trong ngày, những ĐẢNG hợp tác với khách hàng của đối thủ cạnh Tranh trong ủy Ban tổ chức một diễn Đàn Toàn cầu đó tập trung vào diện giữa cạnh tranh, và người tiêu dùng chính sách. Khác nhau tổ chức thi dành cho việc giải quyết cạnh tranh, và người tiêu dùng vấn đề đã được kiểm tra, cũng như trường hợp phức tạp liên quan đến việc nghiên cứu ảnh hưởng của bãi bỏ quy định trên người tiêu dùng. Ngành công nghiệp dẫn đầu quy định: Trong một số trường hợp công nghiệp đã đưa ra sáng kiến để bảo vệ và cho người tiêu dùng. Dự án này được xem xét trường hợp nghiên cứu, với một xem xác định về phía các điều khoản dưới đó tự quy định là có khả năng để có lợi và thành công. Dự án là phải được hoàn thành KHOẢNG Bộ về tương Lai của nền kinh Tế Internet, Seoul: ĐẢNG tham gia tích cực trong sự kiện này được tổ chức bởi hàng của ủy Ban cho thông Tin, Máy tính, Thông tin Mật, thông qua công việc của mình trên điện thoại di động thương mại, trộm cắp và truyền thông dịch vụ. KHOẢNG sản Phẩm tiêu Dùng An toàn bàn Tròn, Paris: ĐẢNG, là tổ chức một cuộc hội nghị để kiểm tra sản phẩm tiêu dùng các vấn đề an toàn. Sự an toàn của chính sách dành cho việc giải quyết sản phẩm tiêu dùng an toàn vấn đề này sẽ được xem xét lại, như là sẽ hiệu quả thực thi pháp luật và sự cần thiết để tăng cường sự hợp tác. KHOẢNG Phần Hội tiêu Dùng, Giáo dục, tháng mười năm, Paris: ĐẢNG, là tổ chức một đại hội tiêu dùng giáo dục với các chương trình tv, UNESCO, QUỐC (UN Marrakech Lực lượng đặc Nhiệm) để thảo luận về và biết cách để tăng cường sự hợp tác giữa liên quan và để làm cho giáo dục người tiêu dùng hiệu quả hơn. Hội nghị nhằm mục đích phá thực hành tốt nhất cho giáo dục người tiêu dùng.