Là GM huấn lựa chọn cho vị, làm thế nào để phá sản làm việc ở Hàn quốc