Khiếu nại, và kháng cáo - Chứng nhận

Mặc dù CÚC là nghĩa vụ để làm ngoài cùng để cung cấp cho Khách hàng của mình với chính xác dịch vụ, nó có thể xảy ra mà một hoặc một số dịch vụ khía cạnh được không đến sự hài lòng của Khách hàngTrong những trường hợp các Khách hàng có thể quyết định nộp đơn kháng cáo, khiếu nại tuyên bố chống lại CÚC. Một lời kêu gọi là một chính thức thông báo về sự bất đồng với một (chứng nhận) quyết định trong một quá trình chứng nhận, hoặc yêu cầu bởi các nhà cung cấp của các đối tượng của phù hợp đánh giá để CÚC cho xem xét lại của một quyết định, nó đã được thực hiện liên quan đến đối tượng đó. Một khiếu nại chính thức biểu hiện của bất mãn khác hơn là hấp dẫn bởi bất kỳ người nào, tổ chức liên quan đến một CÚC của nhân viên hành vi CÚC phương pháp, hay công việc thực hiện theo hợp đồng trách nhiệm của CÚC bởi một quan trọng phòng này hoặc nhà. Nơi mà không hài lòng liên quan đến một (chứng nhận) quyết định trong một quá trình chứng nhận của CÚC này phải được nộp đơn kháng cáo, không phải là một khiếu nại. Một tuyên bố là một yêu cầu chính thức cho một tài chính hoặc giải pháp lý, không phải để được coi như là khiếu nại kháng cáo. Yêu cầu được giải quyết bởi các tài chính và - hay bộ phận pháp lý. Yếu tố quan trọng để CÚC là thủ tục, có đề cập đến trong phần này. Khách hàng muốn gửi một lời kêu gọi CÚC chống lại một (chứng nhận) quyết định, hoặc yêu cầu để xem xét lại một (chứng nhận) quyết định nó đã thực hiện, được yêu cầu để xác định danh tính chất của sự hấp dẫn càng chi tiết càng tốt ("người làm gì ở đâu, khi nào"), để mô tả những vấn đề rõ ràng và cung cấp bất kỳ mục tiêu bằng chứng để hỗ trợ mỗi phần tử hoặc khía cạnh của sự hấp dẫn, nếu có. CÚC sẽ chỉ chấp nhận kháng cáo trong tiếng hà lan, nếu không có đồng ý ở văn bản. Kháng cáo phải được nhận bởi CÚC trong vòng sáu (sáu) tuần sau (chứng nhận) quyết định đã được ban hành, và phải được gửi đến văn phòng của CÚC ở hà Lan. Nếu Khách hàng không làm như vậy, hoặc nếu các kháng án là không đủ chứng minh hoặc không đầy đủ, CÚC có thể từ chối sự hấp dẫn và sẽ không chịu trách nhiệm cho những kháng cáo. CÚC sẽ thông báo cho các kháng cáo trong cùng CÚC sẽ chỉ định hai thành viên của nhân viên điều tra những kháng cáo. Tất cả nhân viên tham gia trong các khiếu nại-xử lý bao gồm những người xem xét và phê duyệt ra quyết định phải là khác nhau từ những người thực hiện định giá, và làm chứng quyết định. Bất cứ thành viên nào của nhân viên, bao gồm cả những người hành động trong một năng lực quản lý, người đã cung cấp tư vấn cho các Khách hàng trong câu hỏi, hoặc đã được sử dụng bởi Khách hàng đó, trong vòng hai năm trước khi nộp đơn khiếu nại, sẽ không được tham gia trong các xét hoặc chính của giải quyết sự hấp dẫn cho Khách hàng đó.

CÚC sẽ nỗ lực để tìm một giải quyết kịp thời của sự hấp dẫn và sẽ thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo cần thiết để giải quyết sự hấp dẫn.

Nó sẽ cung cấp cho người kháng cáo chính thức thông báo kết quả và kết thúc cuộc kháng cáo xử lý, và là động lực của các quyết định viết trong vòng ba (ba) tháng sau khi nhận được sự hấp dẫn.

CÚC sẽ ghi lại sự hấp dẫn, kết quả của nó và thực hiện bất kỳ hành động nào để giải quyết nó bao gồm mọi thành lập chỉnh và hành động khắc phục.

Trình điều tra và quyết định kháng cáo có thể theo không trường hợp, kết quả phân biệt đối xử hành động chống lại người kháng cáo. Khách hàng muốn gửi đơn khiếu nại CÚC được yêu cầu phải xác định bản chất của các khiếu nại càng chi tiết càng tốt ("người làm gì ở đâu, khi nào"), để mô tả những vấn đề rõ ràng và cung cấp bất kỳ mục tiêu bằng chứng để hỗ trợ mỗi phần tử hoặc khía cạnh của các khiếu nại, nếu có. Để tránh hiểu sai và sự xuất hiện của tự thiên từ bên CÚC, khiếu nại phải luôn được gửi viết. Chỉ có khiếu nại trong tiếng hà lan sẽ được chấp nhận, nếu không có đồng ý ở văn bản. Khiếu nại phải được nhận bởi CÚC trong vòng sáu (sáu) tuần sau khi sự kiện đó đã dẫn đến các khiếu nại ở áp dụng văn phòng của CÚC. Khiếu nại được không đủ chứng minh hay không hoàn có thể được coi là không thể chấp nhận bởi CÚC và bị từ chối. CÚC sẽ thông báo cho các khiếu nại cùng CÚC sẽ quyết định khi sự chấp nhận của các khiếu nại. CÚC sẽ chỉ định hai thành viên của nhân viên đến điều tra các khiếu nại. Tất cả nhân viên tham gia trong các khiếu nại xử lý bao gồm cả những người trong xét, chấp thuận ra quyết định và sẽ là khác nhau từ những người thực hiện định giá, và làm chứng quyết định. Bất cứ thành viên nào của nhân viên, bao gồm cả những người hành động trong một năng lực quản lý, người đã cung cấp tư vấn cho các Khách hàng trong câu hỏi, hoặc là làm việc của Khách hàng đó, trong vòng hai năm trước khi nộp đơn khiếu nại, sẽ không được tham gia trong các xét hay chấp thuận của việc giải quyết các khiếu nại cho Khách hàng đó. Hẹn các thành viên của nhân viên sẽ tập hợp và kiểm tra tất cả thông tin cần thiết (càng xa càng tốt), bao gồm cả một nguyên nhân phân tích, và đề nghị làm thế nào để tiến hành, bao gồm cả sửa chữa và hành động khắc phục, nếu có. CÚC sẽ nỗ lực để tìm một giải quyết kịp thời của đơn khiếu nại và sẽ thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo cần thiết để giải quyết các khiếu nại. Nếu các khiếu nại liên quan đến một Khách hàng chứng nhận cho một quản lý hệ thống kiểm tra đơn khiếu nại cũng phải xem xét mức độ hiệu quả của sự chứng nhận quản lý hệ thống. CÚC sẽ nỗ lực để tìm một giải quyết kịp thời của đơn khiếu nại và sẽ thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo cần thiết để giải quyết các khiếu nại. CÚC sẽ cung cấp cho các khiếu nại chính thức thông báo kết quả và cuối của các khiếu nại quá trình và các lực của quyết định viết trong vòng ba (ba) tháng sau khi nhận được đơn khiếu nại. CÚC sẽ ghi lại các khiếu nại, kết quả của nó và thực hiện bất kỳ hành động nào để giải quyết nó trong ICU dưới dạng độc đáo, bao gồm cả mọi thành lập chỉnh và hành động khắc phục. Khiếu nại về một chứng nhận Khách hàng mà tôi đã đi qua các khiếu nại xử lý trình này phải được giải quyết cho rằng chứng nhận Khách hàng của CÚC trong một khoảng thời gian thích hợp.

Nếu điều này được yêu cầu bởi các khiếu nại, danh tính của các khiếu nại phải được giữ lại.

Và CÚC phải xác định, với nhau với sự chứng nhận của Khách hàng và các khiếu nại, cho dù và, nếu như vậy, đến mức độ nào, đề của các khiếu nại và nó sẽ giải quyết được công khai. Trình điều tra và quyết định khiếu nại có thể trong mọi trường hợp, kết quả phân biệt đối xử hành động chống lại các khiếu nại. Nếu CÚC quyết định và đều chứng minh điều đó CÚC hoặc bất kỳ nhân viên của mình, sĩ quan, đại lý hay nhà thầu phụ là không được đổ lỗi cho đến mức nhất định trong các khiếu nại, tất cả các chi phí có thể được tính đến các khiếu nại.

CÚC sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ đơn khiếu nại một cách thân thiện.

Nơi mà không có hoà giải quyết được đạt, tất cả tranh chấp có thể xảy ra giữa CÚC và những Khách hàng sẽ được đưa ra trước khi có thẩm quyền của tòa án của thẩm quyền ở hà Lan này sẽ có thẩm quyền vào các vấn đề, trừ khi các bên đồng ý ở văn giữa mình khi khác có thẩm quyền của tòa án. Trách nhiệm CÚC trong sự tôn trọng của bất kỳ bồi thường cho mất mát, thiệt hại hoặc chi phí của thiên nhiên nào và dù phát sinh trong sự tôn trọng của bất kỳ vi phạm hợp đồng và - hoặc thất bại bất kỳ để thực hiện kỹ năng do và chăm sóc bởi CÚC sẽ không có những trường hợp quá một tổng tổng số tiền bằng mười (mười) lần số tiền lệ phí hoặc hoa hồng phải trả cho các dịch vụ cụ thể yêu cầu dưới áp dụng hợp đồng với CÚC. CÚC sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu cho gián tiếp hoặc hư mất bao gồm mất lợi nhuận và - hoặc mất mát của tương lai kinh doanh và - hoặc mất sản xuất và - hoặc hủy hợp đồng đã ký của Khách hàng. Khách hàng sẽ giữ CÚC vô hại và sẽ bồi thường cho CÚC, như là một kết quả của chịu thiệt hại của CÚC do Khách hàng không quan sát những yêu cầu của tiêu chuẩn và - hoặc quốc gia và quốc tế của chính phủ pháp luật.